Koľko štát vybral?

Drahí väzni

Náklady na jedného odsúdeného a obvineného dosahujú 16 045 eur ročne. Počet obvinených a odsúdených v roku 2018 dosiahol 10,2 -tisíc. Každý občan sa tak podieľal na financovaní väzenstva sumou 30 eur.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,25 0,0 1,2 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a.      
Ústavný súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,44 0,0 0,4 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,23 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 5,69 0,0 5,7 1 2
Ministerstvo obrany SR 0,0 8,79 0,0 8,8 2 4
Ministerstvo vnútra SR 0,0 88,81 0,0 88,8 16 38
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 18,57 0,0 18,6 3 8
Ministerstvo financií SR 0,0 19,50 27,0 46,5 9 20
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,22 65,2 65,4 12 28
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 5,97 130,6 136,6 25 59
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 3,37 36,9 40,3 7 17
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 18,47 47,6 66,0 12 28
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,17 0,0 1,2 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 59,64 110,0 169,7 31 73
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 26,50 781,8 808,3 149 349
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené 0,0 0,74 102,6 103,3 19 45
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0 23,35 362,1 385,4 71 166
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 4,87 0,0 4,9 1 2
Štatistický úrad SR 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,26 0,0 0,3 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 4,57 0,0 4,6 1 2
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 2,61 0,0 2,6 0 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 0,21 0,0 0,2 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 3,93 0,0 3,9 1 2
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,04 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 1,14 0,0 1,1 0 0
Všeobecná pokladničná správa 7 962,2 389,23 0,0 8 351,5 1 538 3 604
Slovenská akadémia vied 0,0 2,08 0,0 2,1 0 1
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a.      
Príjmy spolu 7 962,2 692,87 1 663,8 10 318,9 1 900 4 453

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.