Iné nedaňové príjmy

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Iné nedaňové príjmy
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky
Z náhrad z poistného plnenia
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
Ostatné