Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nedaňové príjmy vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 7,7% 34,7
Dividendy 8,2% 36,4
Príjmy z vlastníctva -20,8% -1,6
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) 4,0% 12,9
Administratívne poplatky (v tom:) 7,4% 15,2
Súdne poplatky -100,6% -32,9
Tržby z predaja kolkových známok n.a. n.a.
Puncové poplatky -25,0% -0,2
Ostatné poplatky 28,2% 48,3
Licencie 25,7% 0,0
Pokuty, penále a iné sankcie -26,0% -18,2
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 32,0% 15,9
Kapitálové príjmy -54,5% -23,6
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio -5,5% -0,5
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov n.a. n.a.
Iné nedaňové príjmy 20,6% 74,1
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky n.a. n.a.
Z náhrad z poistného plnenia n.a. n.a.
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier n.a. n.a.
Ostatné n.a. n.a.
Nedaňové príjmy spolu 8,2% 97,7

Popis tabuľky

Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.