Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nedaňové príjmy vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0,5% 2,2
Dividendy 0,4% 2,1
Príjmy z vlastníctva 1,3% 0,1
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) -1,1% -3,6
Administratívne poplatky (v tom:) -4,3% -9,1
Súdne poplatky -80,0% -28,8
Tržby z predaja kolkových známok n.a. n.a.
Puncové poplatky -25,5% -0,2
Ostatné poplatky -80,4% -140,1
Licencie -83,0% -1,0
Pokuty, penále a iné sankcie -22,1% -15,3
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 45,5% 20,8
Kapitálové príjmy -83,4% -63,2
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 464,9% 12,3
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov -60,0% 0,0
Iné nedaňové príjmy 65,6% 172,1
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky n.a. n.a.
Z náhrad z poistného plnenia n.a. n.a.
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier n.a. n.a.
Ostatné n.a. n.a.
Nedaňové príjmy spolu 10,4% 119,8

Popis tabuľky

Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.