Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nedaňové príjmy vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 175,9 626,0%
Dividendy 167,4 743,3%
Príjmy z vlastníctva 8,5 11,2%
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) 328,1 10,2%
Administratívne poplatky (v tom:) 215,5 12,2%
Súdne poplatky 35,0 5,8%
Tržby z predaja kolkových známok 42,5 -48,2%
Puncové poplatky 0,6 19,3%
Ostatné poplatky 134,1 65,0%
Licencie 3,3 15 583,3%
Pokuty, penále a iné sankcie 70,2 33,4%
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 42,4 -25,6%
Kapitálové príjmy 277,3 -71,7%
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 2,3 -79,0%
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 8,3 56 286,7%
Iné nedaňové príjmy 599,9 55,3%
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky n.a. n.a.
Z náhrad z poistného plnenia n.a. n.a.
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier n.a. n.a.
Ostatné n.a. n.a.
Nedaňové príjmy spolu 1 392,0 12,0%

Popis tabuľky

Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.