Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nedaňové príjmy vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku -26,6% -26,1
Dividendy -30,8% -28,3
Príjmy z vlastníctva 37,0% 2,3
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) 37,3% 74,9
Administratívne poplatky (v tom:) -7,5% -13,2
Súdne poplatky -8,4% -2,7
Tržby z predaja kolkových známok -16,8% -16,9
Puncové poplatky -39,3% -0,3
Ostatné poplatky 15,1% 6,6
Licencie -99,6% -23,9
Pokuty, penále a iné sankcie -9,9% -5,8
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb -36,0% -33,0
Kapitálové príjmy 39,2% 3,8
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio -33,4% -15,3
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov n.a. n.a.
Iné nedaňové príjmy 5,3% 14,4
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky 88,4% 6,2
Z náhrad z poistného plnenia 277,2% 0,8
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 3,6% 4,2
Ostatné 2,1% 3,1
Nedaňové príjmy spolu 11,5% 71,6

Popis tabuľky

Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.