Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nedaňové príjmy vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 98,1 -34,9%
Dividendy 92,0 -37,3%
Príjmy z vlastníctva 6,1 -2,2%
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) 200,7 -25,0%
Administratívne poplatky (v tom:) 176,7 5,2%
Súdne poplatky 32,0 -0,1%
Tržby z predaja kolkových známok 100,4 -4,3%
Puncové poplatky 0,7 -8,6%
Ostatné poplatky 43,5 31,0%
Licencie 24,0 -7,8%
Pokuty, penále a iné sankcie 59,3 -6,6%
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 91,7 -62,2%
Kapitálové príjmy 9,6 -26,7%
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 45,7 -41,7%
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0,0 -99,2%
Iné nedaňové príjmy 270,9 -7,9%
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky 7,0 -0,3%
Z náhrad z poistného plnenia 0,3 -9,2%
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 117,0 14,6%
Ostatné 146,6 -21,0%
Nedaňové príjmy spolu 625,0 -19,1%

Popis tabuľky

Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.