Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nedaňové príjmy vlády

v mil. Eur
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 99,5
Dividendy 92,2
Príjmy z vlastníctva 7,3
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) 290,8
Administratívne poplatky (v tom:) 177,5
Súdne poplatky 27,0
Tržby z predaja kolkových známok 113,2
Puncové poplatky 0,9
Ostatné poplatky 36,3
Licencie 0,0
Pokuty, penále a iné sankcie 61,5
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 51,9
Kapitálové príjmy 16,9
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 79,8
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0,0
Iné nedaňové príjmy 216,1
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky 7,9
Z náhrad z poistného plnenia 0,3
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 106,8
Ostatné 101,1
Nedaňové príjmy spolu 703,1

Popis tabuľky

Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.