Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nedaňové príjmy vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 24,7% 15,5
Dividendy 26,4% 14,6
Príjmy z vlastníctva 9,8% 0,8
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) -2,9% -8,5
Administratívne poplatky (v tom:) 0,1% 0,2
Súdne poplatky 26,2% 6,5
Tržby z predaja kolkových známok -14,4% -16,2
Puncové poplatky n.a. n.a.
Ostatné poplatky 42,2% 9,8
Licencie n.a. n.a.
Pokuty, penále a iné sankcie -4,0% -2,7
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb -10,1% -6,0
Kapitálové príjmy -60,6% -25,1
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 8,0% 5,8
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 76,6% 0,6
Iné nedaňové príjmy 48,2% 77,9
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky 109,7% 7,3
Z náhrad z poistného plnenia 452,1% 1,3
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 28,1% 27,1
Ostatné -100,0% -58,5
Nedaňové príjmy spolu 10,6% 66,2

Popis tabuľky

Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.