Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daňové príjmy spolu 4,9% 101,8
daň z príjmov fyzických osôb 6,0% 95,2
daň z nehnuteľností 3,2% 10,4
daň za špecifické služby -2,1% -4,0
Nedaňové príjmy -2,6% -15,7
Kapitálové príjmy, predaj majetku 64,8% 6,5
Transfery a granty v rámci verejnej správy 26,1% 266,2
Finančné operácie -4,0% -13,1
Príjmy spolu 8,1% 329,2

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).