Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 2 090,1 11,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 573,8 13,7%
daň z nehnuteľností 325,9 3,8%
daň za špecifické služby 190,3 2,7%
Nedaňové príjmy 610,0 -2,9%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 10,0 64,8%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 019,6 -15,9%
Finančné operácie 330,0 -31,9%
Príjmy spolu 4 059,7 -4,2%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).