Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 808,5 5,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 301,6 5,9%
daň z nehnuteľností 326,5 2,8%
daň za špecifické služby 180,4 3,0%
Nedaňové príjmy 478,0 1,4%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 10,0 0,0%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 097,9 -9,4%
Finančné operácie 548,0 11,8%
Príjmy spolu 3 962,4 0,5%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).