Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daňové príjmy spolu -0,7% -13,0
daň z príjmov fyzických osôb -2,0% -25,5
daň z nehnuteľností 4,2% 12,6
daň za špecifické služby -0,2% -0,4
Nedaňové príjmy 0,0% 0,0
Kapitálové príjmy, predaj majetku 0,0% 0,0
Transfery a granty v rámci verejnej správy 2,2% 28,4
Finančné operácie 0,0% 0,0
Príjmy spolu 0,4% 15,4

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).