Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daňové príjmy spolu -3,8% -66,9
daň z príjmov fyzických osôb -5,2% -65,8
daň z nehnuteľností 3,2% 9,5
daň za špecifické služby -5,9% -10,8
Nedaňové príjmy 10,1% 45,8
Kapitálové príjmy, predaj majetku -88,0% -0,9
Transfery a granty v rámci verejnej správy 6,7% 82,1
Finančné operácie -22,3% -85,4
Príjmy spolu -0,7% -25,5

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).