Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 741,2 3,4%
daň z príjmov fyzických osôb 1 262,8 1,5%
daň z nehnuteľností 295,0 10,9%
daň za špecifické služby 183,0 4,5%
Nedaňové príjmy 455,2 21,7%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 1,0 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 228,7 -9,8%
Finančné operácie 384,0 -42,0%
Príjmy spolu 3 810,1 -5,4%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).