Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daňové príjmy spolu -3,9% -64,9
daň z príjmov fyzických osôb -3,7% -44,7
daň z nehnuteľností -2,3% -6,4
daň za špecifické služby -5,5% -9,6
Nedaňové príjmy -16,9% -83,5
Kapitálové príjmy, predaj majetku n.a. n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 9,1% 121,1
Finančné operácie 44,9% 159,3
Príjmy spolu 3,4% 132,0

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).