Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daňové príjmy spolu -7,9% -122,8
daň z príjmov fyzických osôb -9,8% -108,3
daň z nehnuteľností -0,2% -0,5
daň za špecifické služby -5,5% -9,3
Nedaňové príjmy -35,6% -180,7
Kapitálové príjmy, predaj majetku 1 106,4% 102,8
Transfery a granty v rámci verejnej správy 10,4% 131,9
Finančné operácie 103,2% 370,1
Príjmy spolu 9,0% 331,3

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).