Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 544,7 -12,2%
daň z príjmov fyzických osôb 1 103,5 -17,5%
daň z nehnuteľností 266,8 4,5%
daň za špecifické služby 169,1 0,7%
Nedaňové príjmy 507,9 4,1%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 9,3 12,1%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 264,0 21,6%
Finančné operácie 358,5 39,9%
Príjmy spolu 3 684,4 6,8%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).