Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Administratívne poplatky 21,7% 24,0
Kapitálové príjmy 240,1% 7,8
Ostatné príjmy 151,0% 45,2
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 54,4% 291,9
Zahraničné granty n.a. n.a.
Príjmy spolu 89,7% 610,5

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.