Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Administratívne poplatky 18,3% 16,7
Kapitálové príjmy -76,8% -2,2
Ostatné príjmy 87,3% 14,2
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 23,1% 103,2
Zahraničné granty n.a. n.a.
Príjmy spolu 23,7% 131,9

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.