Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Administratívne poplatky 56,9% 36,8
Kapitálové príjmy -9,2% -0,4
Ostatné príjmy -80,7% -116,4
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 21,9% 98,9
Zahraničné granty 231,1% 9,0
Príjmy spolu 4,8% 31,8

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.