Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Medziročná zmena
Administratívne poplatky 64,6 11,6%
Kapitálové príjmy 4,4 107,7%
Ostatné príjmy 144,2 38,8%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 451,8 11,6%
Zahraničné granty 3,9 15,9%
Príjmy spolu 664,9 12,8%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.