Koľko štát vybral?

Sociálne dávky

Približne 28 % verejných financií by mal štát v roku 2018 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 9,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (6,1 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 940 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 992 mil. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 173 miliónov.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 6 539,6 1 205 2 752 6,8%
zamestnanec 1 724,4 318 726 7,0%
zamestnávateľ 4 264,8 786 1 795 7,2%
povinne poistená SZČO 328,5 61 138 4,5%
dobrovoľne poistená osoba 10,4 2 4 -5,6%
štát 211,5 39 89 2,9%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 602,8 111 254 -15,0%
pokuty a penále 15,2 3 6 -20,3%
dlžné poistné 205,5 38 86 -6,9%
ostatné príjmy 382,2 70 161 -18,5%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 7 150,2 1 318 3 009 4,7%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 365,3 67 154 -19,4%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.