Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy z poistného 0,0% -0,1
zamestnanec 0,0% 0,0
zamestnávateľ 0,0% 0,0
povinne poistená SZČO 0,0% 0,0
dobrovoľne poistená osoba -0,2% 0,0
štát 0,0% 0,0
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) -13,6% -183,3
pokuty a penále -2,1% -0,3
dlžné poistné -3,0% -7,3
ostatné príjmy -16,1% -175,6
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) -2,6% -183,4
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu -15,2% -161,1

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.