Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z poistného 5 579,3 1,9%
zamestnanec 1 448,5 1,5%
zamestnávateľ 3 586,9 2,2%
povinne poistená SZČO 284,0 -1,3%
dobrovoľne poistená osoba 18,6 17,4%
štát 241,2 2,0%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 348,6 0,0%
pokuty a penále 14,9 -0,3%
dlžné poistné 242,1 12,1%
ostatné príjmy 1 091,5 -2,7%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 6 927,9 1,5%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 1 062,0 33,8%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.