Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy z poistného -0,6% -34,6
zamestnanec 2,6% 36,2
zamestnávateľ -0,4% -14,2
povinne poistená SZČO -15,5% -52,7
dobrovoľne poistená osoba -30,5% -6,9
štát 1,3% 3,0
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) -2,9% -34,7
pokuty a penále 229,5% 10,2
dlžné poistné -8,9% -20,6
ostatné príjmy -2,5% -24,3
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) -1,0% -69,3
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu -2,3% -15,6

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.