Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z poistného 5 512,3 17,7%
zamestnanec 1 390,9 8,9%
zamestnávateľ 3 524,8 21,5%
povinne poistená SZČO 340,4 17,8%
dobrovoľne poistená osoba 22,8 -25,8%
štát 233,5 24,7%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 200,2 -33,4%
pokuty a penále 4,4 -10,5%
dlžné poistné 230,1 -15,6%
ostatné príjmy 965,7 -36,6%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 6 712,5 3,7%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 689,1 -52,2%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.