Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z poistného n.a. 0,3%
zamestnanec n.a. 1,5%
zamestnávateľ n.a. 0,2%
povinne poistená SZČO n.a. -5,6%
dobrovoľne poistená osoba n.a. 15,7%
štát n.a. -2,8%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) n.a. 41,5%
pokuty a penále n.a. -49,7%
dlžné poistné n.a. 6,6%
ostatné príjmy n.a. 49,1%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) n.a. 10,4%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu n.a. 73,3%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.