Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 4 172,3 768 1 800 0,3%
zamestnanec 1 190,4 219 514 1,5%
zamestnávateľ 2 567,8 473 1 108 0,2%
povinne poistená SZČO 219,4 40 95 -5,6%
dobrovoľne poistená osoba 29,7 5 13 15,7%
štát 165,0 30 71 -2,8%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 754,5 323 757 41,5%
pokuty a penále 1,8 0 1 -49,7%
dlžné poistné 226,6 42 98 6,6%
ostatné príjmy 1 526,1 281 659 49,1%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 5 963,0 1 098 2 573 10,4%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 1 517,2 279 655 73,3%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.