Luxembursko

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Luxembursko