Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad daní a sadzieb

Priame dane
Daň z príjmov fyzických osôb
Daň z príjmov právnických osôb
Nepriame dane
Daň z pridanej hodnoty
Spotrebné dane (SD), z toho:
SD: z minerálneho oleja
SD: z liehu
SD: z piva
SD: z vína
SD: z tabakových výrobkov
SD: z elektriny, uhlia a zemného plynu
Daň z motorových vozidiel
Dovozné clo
Ostatné dane
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za ubytovanie
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Daň za jadrové zariadenie
Poplatok za komunálny odpad
Poplatky za hazard
Neoficiálne dane
Poplatky za kopírovanie

Popis tabuľky

Prehľad obsahuje zoznam oficiálnych daní, ako aj zoznam poplatkov, ktoré nie sú prezentované ako dane, ale svojou plošnosťou, resp. nemožnosťou vyhnúť sa ich platbe a nemožnosťou požadovať ekvivalentné plnenie, spĺňajú charakter dane. Zoznam týchto "neoficiálnych daní" priebežne doplňujeme.