Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daň z príjmov fyzickej osoby 3,0% 70,8
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 3,1% 70,5
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 0,2% 0,3
Daň z príjmov právnickej osoby 23,7% 547,6
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 11,3% 16,4
Dane z majetku n.a. n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a.
Priame dane spolu 13,1% 634,7

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.