Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daň z príjmov fyzickej osoby 15,7% 309,3
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 14,9% 277,2
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 28,0% 30,3
Daň z príjmov právnickej osoby 21,0% 402,3
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 13,6% 21,0
Dane z majetku n.a. n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a.
Priame dane spolu 18,2% 732,6

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.