Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 1 967,0 21,7%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 1 860,7 19,6%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 108,0 66,6%
Daň z príjmov právnickej osoby 1 913,0 17,2%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 154,1 -1,7%
Dane z majetku 0,0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a.
Priame dane spolu 4 034,0 18,4%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.