Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daň z príjmov fyzickej osoby -5,4% -106,3
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci -3,2% -59,8
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu -35,9% -46,5
Daň z príjmov právnickej osoby -3,1% -64,0
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. -3,6% -6,6
Dane z majetku n.a. n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a.  
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a.  
Priame dane spolu -4,2% -176,6

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.