Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 1 977,3 0,3%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 1 847,8 0,4%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 129,5 -1,4%
Daň z príjmov právnickej osoby 2 039,0 21,1%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 184,6 6,5%
Dane z majetku 0,0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a.
Priame dane spolu 4 200,9 9,9%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.