Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 30,4 -8,3%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 30,4 -8,3%
Daň z emisných kvót 0,0 n.a.
Bankové dane 104,6 -28,0%
Koncesionárske poplatky 69,9 5,7%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 95,6 -29,1%
Daň z motorových vozidiel 124,9 n.a.
Iné dane 76,2 -23,0%
Ostatné dane spolu 281,0 -17,9%
Spolu dane určované vládou 12 274,5 10,2%

Popis tabuľky

Po vstupe do Európskej únie sa colné príjmy stali príjmom rozpočtu EÚ. Slovenským colným orgánom však naďalej ostala povinnosť vyberať clo stanovené úniou pri dovoze na Slovensko. Stanovený podiel vybratého cla slúžiaci na financovanie ich výberu ostáva na Slovensku, je príjmom štátneho rozpočtu. Dovozné clo a dovozná prirážka vzťahujúce sa na krajiný EÚ, boli zrušené pri vstupe do EÚ.