Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 38,9 7 17 10,0%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,2 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 38,7 7 16 9,6%
Daň z emisných kvót 41,2 8 18 n.a.
Bankové dane 0,0 0 0 n.a.
Koncesionárske poplatky 73,9 14 31 n.a.
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach n.a.     n.a.
Daň z motorových vozidiel n.a.     n.a.
Iné dane 0,2 0 0 n.a.
Ostatné dane spolu 154,2 29 66 98,3%
Spolu dane určované vládou 10 405,6 1 928 4 425 9,3%

Popis tabuľky

Po vstupe do Európskej únie sa colné príjmy stali príjmom rozpočtu EÚ. Slovenským colným orgánom však naďalej ostala povinnosť vyberať clo stanovené úniou pri dovoze na Slovensko. Stanovený podiel vybratého cla slúžiaci na financovanie ich výberu ostáva na Slovensku, je príjmom štátneho rozpočtu. Dovozné clo a dovozná prirážka vzťahujúce sa na krajiný EÚ, boli zrušené pri vstupe do EÚ. Akruálny princíp vykazovania je založený na časovom rozlíšení, zachytáva transakcie v čase ich vzniku, nie v čase ich platby.