Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Spolu 3,9% 687,8
Všeobecná pokladničná správa -38,5% -1 448,0
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu -10,3% -132,9
Odvody do EÚ vrátane rezerv -19,0% -153,6
Dotácia Sociálnej poisťovne -50,0% -453,0
Rezerva vlády -99,6% -607,9
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 10,8% 161,5
Podpora základného výskumu 92,2% 244,6
Šport a kultúra -16,1% -7,5
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 7,4% 29,3
Vysokoškolské vzdelávanie -0,7% -3,1
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -60,0% -34,5
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -30,2% -86,7
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -4,1% -92,7
Pomoc v hmotnej núdzi -16,1% -45,2
Prídavok na dieťa -1,2% -3,8
Rodičovský príspevok -0,9% -3,2
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa -9,5% -23,8
Pomoc zdravotne postihnutým -6,3% -15,5
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 6,5% 5,4
Politika trhu práce, služby zamestnanosti -19,6% -45,9
Administratívne náklady spojené so správou dávok 28,0% 32,9
Vianočné príspevky dôchodcom 21,8% 14,2
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 6,3% 10,9
Ministerstvo zdravotníctva SR 4,8% 67,6
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 6,8% 86,6
Úrady verejného zdravotníctva 44,9% 9,5
Ministerstvo obrany SR 11,2% 89,4
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov -5,6% -19,9
Prevádzka vojenských zariadení 19,6% 33,8
Investície 85,8% 88,7
Mierové misie v zahraničí 10,4% 2,9
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 38,7% 809,0
Budovanie a správa ciest 59,4% 500,5
Dotovanie železničnej dopravy a investície 35,7% 343,9
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 123,4% 6,0
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 74,3% 14,9
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery -41,7% -22,9
Štátna prémia na stavebné sporenie -12,5% -5,1
Bonifikácia hypoték 0,1% 0,0
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 12,4% 5,5
Rozvoj cestovného ruchu -18,2% -2,0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 5,6% 66,6
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 73,4% 132,8
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie -15,8% -72,5
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami -8,6% -1,3
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 19,0% 5,0
Podpora regionálneho rozvoja 38,3% 94,5
Ministerstvo vnútra SR 13,2% 276,6
Polícia -20,1% -154,2
Hasiči 3,5% 3,7
Obvodné úrady štátnej správy 18,6% 17,9
Ochrana štátnej hranice 3,0% 1,2
Výchova a vzdelávanie mládeže 9,2% 89,8
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 61,1% 251,4
Výber daní a colná správa 53,8% 98,2
Výber daní n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 129,6% 175,6
Riadenie systému verejných financií 47,8% 18,6
Ministerstvo hospodárstva SR 47,9% 142,8
Podporné programy a organizácie ministerstva 11,2% 2,8
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 3 080,0% 11,6
Rozvoj cestovného ruchu -29,5% -14,8
Podpora podnikania -48,4% -6,0
Národný jadrový fond -5,4% -3,8
Podpora energetiky a inovácií 115,5% 148,2
Ministerstvo životného prostredia SR -1,7% -11,5
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 69,2% 181,2
Protipovodňové opatrenia 3,5% 3,6
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 137,2% 30,2
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 15,0% 16,8
Ministerstvo spravodlivosti SR 29,0% 90,0
Súdnictvo 16,9% 25,9
Väzenstvo 6,7% 9,9
Ministerstvo kultúry SR 26,3% 50,4
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 9,1% 12,2
Dotácia RTVS 0,8% 0,2
Cirkvi a náboženské spoločnosti 2,7% 1,0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 23,4% 28,9
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 8,5% 5,3
Výdavky na činnosť ministerstva 25,2% 7,9
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 8,0% 2,1
Slovenská akadémia vied 117,0% 68,5
Generálna prokuratúra SR 5,2% 4,0
Slovenská informačná služba 7,6% 3,3
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR -1,8% -0,3
Kancelária Národnej rady SR 43,0% 11,4
Úrad vlády SR 19,2% 14,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 36,4% 3,5
Štatistický úrad SR 63,2% 9,6
Národný bezpečnostný úrad -2,1% -0,2
Najvyšší súd SR -5,2% -0,5
Najvyšší kontrolný úrad SR 25,9% 2,1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 4,3% 0,2
Úrad jadrového dozoru SR -13,6% -1,2
Kancelária prezidenta SR -13,6% -0,6
Ústavný súd SR 39,8% 1,5
Úrad priemyselného vlastníctva SR 40,8% 1,1
Úrad pre verejné obstarávanie SR 15,4% 1,0
Protimonopolný úrad SR 111,8% 2,3
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,7% 0,1
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.