Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Medziročná zmena
Spolu 17 478,6 17,8%
Všeobecná pokladničná správa 3 764,6 -20,6%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 292,9 -9,4%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 810,5 -8,8%
Dotácia Sociálnej poisťovne 906,0 -49,7%
Rezerva vlády 610,2 10,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 492,8 21,8%
Podpora základného výskumu 265,3 61,4%
Šport a kultúra 46,4 4,4%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 395,5 1,7%
Vysokoškolské vzdelávanie 455,8 47,3%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 57,5 6,1%
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 287,4 30,7%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 248,1 2,8%
Pomoc v hmotnej núdzi 281,1 -12,6%
Prídavok na dieťa 319,2 -1,1%
Rodičovský príspevok 358,4 -0,2%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 250,9 -2,5%
Pomoc zdravotne postihnutým 247,5 -1,8%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 82,8 5,7%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 234,2 21,9%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 117,5 5,1%
Vianočné príspevky dôchodcom 65,0 -2,6%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 174,0 10,2%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 406,2 12,0%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 280,6 12,8%
Úrady verejného zdravotníctva 21,2 0,0%
Ministerstvo obrany SR 796,8 18,4%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 356,8 -6,8%
Prevádzka vojenských zariadení 172,1 -5,1%
Investície 103,4 11 314,9%
Mierové misie v zahraničí 28,0 0,0%
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2 091,1 53,4%
Budovanie a správa ciest 843,3 64,6%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 962,5 52,1%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 4,9 -14,8%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 20,0 -8,0%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 54,9 -41,7%
Štátna prémia na stavebné sporenie 41,0 -13,6%
Bonifikácia hypoték 33,0 9,8%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 44,2 47,7%
Rozvoj cestovného ruchu 11,2 0,0%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 189,1 51,8%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 180,9 101,7%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 457,5 -20,7%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 15,0 -14,3%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 26,4 -10,8%
Podpora regionálneho rozvoja 246,8 88,6%
Ministerstvo vnútra SR 2 094,8 11,7%
Polícia 767,1 8,1%
Hasiči 104,9 0,0%
Obvodné úrady štátnej správy 96,2 21,1%
Ochrana štátnej hranice 38,6 8,4%
Výchova a vzdelávanie mládeže 979,4 5,5%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 411,8 32,7%
Výber daní a colná správa 182,6 1,8%
Výber daní n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 135,5 332,4%
Riadenie systému verejných financií 38,9 13,7%
Ministerstvo hospodárstva SR 298,3 165,4%
Podporné programy a organizácie ministerstva 25,0 -3,8%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 0,4 -6,7%
Rozvoj cestovného ruchu 50,1 1 114,9%
Podpora podnikania 12,3 38,6%
Národný jadrový fond 71,1 -4,0%
Podpora energetiky a inovácií 128,3 491,2%
Ministerstvo životného prostredia SR 677,3 179,5%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 261,7 223,8%
Protipovodňové opatrenia 101,5 642,8%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 22,0 171,8%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 112,1 134,0%
Ministerstvo spravodlivosti SR 310,6 10,5%
Súdnictvo 153,5 11,2%
Väzenstvo 147,4 5,3%
Ministerstvo kultúry SR 191,9 16,2%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 133,7 11,5%
Dotácia RTVS 30,0 22,9%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 38,3 2,2%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 123,8 30,0%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 62,1 -3,5%
Výdavky na činnosť ministerstva 31,3 86,3%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 26,0 102,9%
Slovenská akadémia vied 58,5 -10,4%
Generálna prokuratúra SR 76,9 -3,3%
Slovenská informačná služba 44,3 9,8%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 15,8 -11,8%
Kancelária Národnej rady SR 26,6 35,4%
Úrad vlády SR 72,8 140,8%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 9,6 -87,5%
Štatistický úrad SR 15,2 2,4%
Národný bezpečnostný úrad 8,4 8,0%
Najvyšší súd SR 9,2 -4,7%
Najvyšší kontrolný úrad SR 8,1 7,5%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 4,4 1,7%
Úrad jadrového dozoru SR 8,8 7,2%
Kancelária prezidenta SR 4,5 1,3%
Ústavný súd SR 3,9 -16,4%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,7 -30,5%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 6,4 -21,8%
Protimonopolný úrad SR 2,0 117,7%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,3 15,5%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.