Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Spolu -9,9% -1 679,8
Všeobecná pokladničná správa -15,0% -551,5
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu -13,5% -156,5
Odvody do EÚ vrátane rezerv -12,4% -83,2
Dotácia Sociálnej poisťovne -10,1% -162,5
Rezerva vlády -100,0% -110,8
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR -13,1% -303,8
Podpora základného výskumu -42,3% -150,5
Šport a kultúra 10,8% 2,8
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 7,7% 51,9
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 3,5% 17,0
Vysokoškolské vzdelávanie -12,6% -50,4
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -53,8% -71,9
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -58,2% -104,1
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,9% 17,1
Pomoc v hmotnej núdzi -2,5% -7,4
Prídavok na dieťa -2,1% -6,8
Rodičovský príspevok -1,4% -4,9
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 2,4% 5,6
Pomoc zdravotne postihnutým -7,5% -17,0
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) -2,1% -1,6
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 39,7% 61,5
Administratívne náklady spojené so správou dávok 1,7% 2,0
Vianočné príspevky dôchodcom -7,3% -5,0
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb n.a. n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR -2,0% -27,8
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 0,8% 9,7
Úrady verejného zdravotníctva 1,9% 0,6
Ministerstvo obrany SR 0,4% 3,2
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov -3,9% -14,4
Prevádzka vojenských zariadení 7,3% 16,6
Investície -8,6% -0,5
Mierové misie v zahraničí 0,0% 0,0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR -16,2% -305,5
Budovanie a správa ciest -33,2% -318,7
Dotovanie železničnej dopravy a investície 12,5% 79,6
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 10,4% 1,7
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu -1,3% -0,5
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 0,0% 0,0
Štátna prémia na stavebné sporenie -0,4% -0,2
Bonifikácia hypoték -2,5% -0,6
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík -43,3% -7,5
Rozvoj cestovného ruchu -90,9% -51,2
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -2,7% -34,9
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom -2,8% -12,1
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 2,1% 7,5
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami -59,0% -18,8
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 9,3% 3,2
Podpora regionálneho rozvoja -2,6% -9,6
Ministerstvo vnútra SR 12,1% 104,4
Polícia 4,1% 26,3
Hasiči 6,7% 5,9
Obvodné úrady štátnej správy 87,2% 37,2
Ochrana štátnej hranice -5,1% -2,5
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR -43,1% -268,3
Výber daní a colná správa 21,7% 41,5
Výber daní 4,6% 5,1
Colná správa 7,2% 5,5
Informatizácia spoločnosti -98,5% -327,6
Riadenie systému verejných financií 5,8% 2,4
Ministerstvo hospodárstva SR -14,7% -49,0
Podporné programy a organizácie ministerstva -22,8% -7,7
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam -1,9% -1,2
Rozvoj cestovného ruchu n.a. n.a.
Podpora podnikania -66,8% -26,3
Národný jadrový fond 97,7% 2,9
Podpora energetiky a inovácií -30,2% -54,8
Ministerstvo životného prostredia SR -50,0% -415,7
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia -55,6% -206,0
Protipovodňové opatrenia -35,4% -20,6
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu -20,0% -9,8
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady -52,6% -183,5
Ministerstvo spravodlivosti SR 2,0% 5,6
Súdnictvo 2,3% 3,3
Väzenstvo 0,9% 1,3
Ministerstvo kultúry SR 17,7% 29,6
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 19,2% 22,5
Dotácia RTVS 139,3% 19,5
Cirkvi a náboženské spoločnosti 0,7% 0,2
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 12,4% 13,9
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 1,3% 1,0
Výdavky na činnosť ministerstva 20,0% 3,1
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 12,9% 2,2
Slovenská akadémia vied 39,4% 23,4
Generálna prokuratúra SR 4,2% 2,6
Slovenská informačná služba 7,4% 2,9
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 83,4% 29,7
Kancelária Národnej rady SR 25,0% 7,3
Úrad vlády SR -2,2% -1,3
Správa štátnych hmotných rezerv SR 41,5% 17,6
Štatistický úrad SR 57,7% 13,2
Národný bezpečnostný úrad -2,8% -0,2
Najvyšší súd SR 0,0% 0,0
Najvyšší kontrolný úrad SR 58,9% 4,4
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR -1,0% -0,1
Úrad jadrového dozoru SR -8,4% -0,4
Kancelária prezidenta SR -6,2% -0,3
Ústavný súd SR 12,0% 0,4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 4,6% 0,1
Úrad pre verejné obstarávanie SR 13,4% 0,4
Protimonopolný úrad SR 12,0% 0,3
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.