Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur
Spolu 16 957,8
Všeobecná pokladničná správa 3 664,9
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 163,2
Odvody do EÚ vrátane rezerv 670,5
Dotácia Sociálnej poisťovne 1 608,7
Rezerva vlády 110,8
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2 323,3
Podpora základného výskumu 355,6
Šport a kultúra 26,0
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 676,1
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 479,6
Vysokoškolské vzdelávanie 400,1
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 133,6
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 178,9
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 009,2
Pomoc v hmotnej núdzi 301,9
Prídavok na dieťa 321,9
Rodičovský príspevok 357,2
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 231,5
Pomoc zdravotne postihnutým 227,9
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 75,8
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 154,7
Administratívne náklady spojené so správou dávok 118,9
Vianočné príspevky dôchodcom 68,4
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 401,9
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 197,8
Úrady verejného zdravotníctva 31,3
Ministerstvo obrany SR 759,8
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 366,9
Prevádzka vojenských zariadení 227,5
Investície 6,3
Mierové misie v zahraničí 40,5
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 882,7
Budovanie a správa ciest 958,8
Dotovanie železničnej dopravy a investície 634,1
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 16,4
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 35,0
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 54,9
Štátna prémia na stavebné sporenie 43,3
Bonifikácia hypoték 26,0
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 17,3
Rozvoj cestovného ruchu 56,3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 303,9
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 435,6
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 357,7
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 31,9
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 34,1
Podpora regionálneho rozvoja 367,1
Ministerstvo vnútra SR 860,6
Polícia 646,7
Hasiči 88,8
Obvodné úrady štátnej správy 42,6
Ochrana štátnej hranice 48,4
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a.
Bonifikácia hypoték n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a.
Ministerstvo financií SR 622,3
Výber daní a colná správa 191,3
Výber daní 111,8
Colná správa 76,9
Informatizácia spoločnosti 332,5
Riadenie systému verejných financií 41,7
Ministerstvo hospodárstva SR 333,7
Podporné programy a organizácie ministerstva 33,9
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 61,5
Rozvoj cestovného ruchu 0,0
Podpora podnikania 39,3
Národný jadrový fond 3,0
Podpora energetiky a inovácií 181,3
Ministerstvo životného prostredia SR 831,4
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 370,4
Protipovodňové opatrenia 58,2
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 49,4
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 348,9
Ministerstvo spravodlivosti SR 288,6
Súdnictvo 141,9
Väzenstvo 137,9
Ministerstvo kultúry SR 167,2
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 117,1
Dotácia RTVS 14,0
Cirkvi a náboženské spoločnosti 37,2
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 111,8
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 74,8
Výdavky na činnosť ministerstva 15,3
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 16,8
Slovenská akadémia vied 59,6
Generálna prokuratúra SR 61,1
Slovenská informačná služba 38,9
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 35,6
Kancelária Národnej rady SR 29,1
Úrad vlády SR 57,1
Správa štátnych hmotných rezerv SR 42,4
Štatistický úrad SR 22,8
Národný bezpečnostný úrad 8,0
Najvyšší súd SR 8,0
Najvyšší kontrolný úrad SR 7,5
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 6,6
Úrad jadrového dozoru SR 5,2
Kancelária prezidenta SR 4,1
Ústavný súd SR 3,1
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,8
Úrad pre verejné obstarávanie SR 2,7
Protimonopolný úrad SR 2,1
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.