Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Spolu -5,8% -940,0
Všeobecná pokladničná správa -17,2% -637,8
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu -24,5% -280,2
Odvody do EÚ vrátane rezerv -45,7% -437,0
Dotácia Sociálnej poisťovne n.a. n.a.
Rezerva vlády n.a. n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR -10,9% -255,3
Podpora základného výskumu -58,4% -163,6
Šport a kultúra -11,8% -10,2
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 7,2% 48,5
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 3,0% 14,9
Vysokoškolské vzdelávanie -4,0% -18,4
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -50,2% -62,3
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -34,3% -43,2
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2,9% 56,9
Pomoc v hmotnej núdzi 4,6% 13,2
Prídavok na dieťa -0,8% -2,6
Rodičovský príspevok 23,1% 62,7
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa -9,9% -24,3
Pomoc zdravotne postihnutým -3,6% -7,7
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 0,9% 0,6
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 12,2% 25,6
Administratívne náklady spojené so správou dávok 1,4% 1,9
Vianočné príspevky dôchodcom -2,9% -1,9
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb n.a. n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 2,2% 31,0
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 4,3% 54,9
Úrady verejného zdravotníctva 32,2% 8,5
Ministerstvo obrany SR 3,7% 30,4
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 4,3% 18,8
Prevádzka vojenských zariadení 6,9% 19,9
Investície 385,9% 22,3
Mierové misie v zahraničí 0,0% 0,0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 3,0% 43,2
Budovanie a správa ciest -15,2% -121,6
Dotovanie železničnej dopravy a investície -8,4% -51,0
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 14,4% 2,6
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a.
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík n.a. n.a.
Rozvoj cestovného ruchu n.a. n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 15,4% 178,5
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom -24,9% -161,9
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 0,3% 0,9
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami -61,1% -21,7
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 7,9% 3,0
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo vnútra SR 22,9% 191,9
Polícia n.a. n.a.
Hasiči n.a. n.a.
Obvodné úrady štátnej správy n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice n.a. n.a.
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené -100,0% -494,4
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR -20,2% -99,1
Výber daní a colná správa 11,0% 20,9
Výber daní 15,1% 15,0
Colná správa 6,5% 5,9
Informatizácia spoločnosti -98,6% -203,8
Riadenie systému verejných financií -37,2% -34,1
Ministerstvo hospodárstva SR -18,4% -58,9
Podporné programy a organizácie ministerstva -0,1% 0,0
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 15,6% 6,7
Rozvoj cestovného ruchu 1 814,2% 35,2
Podpora podnikania n.a. n.a.
Národný jadrový fond 313,2% 8,2
Podpora energetiky a inovácií n.a. n.a.
Ministerstvo životného prostredia SR -70,5% -232,5
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia -87,5% -152,3
Protipovodňové opatrenia 10 537,1% 36,3
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu -75,5% -27,1
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady -74,6% -79,8
Ministerstvo spravodlivosti SR 11,9% 32,2
Súdnictvo 17,0% 22,6
Väzenstvo 6,1% 7,8
Ministerstvo kultúry SR 11,9% 20,2
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 17,6% 19,1
Dotácia RTVS 2 257,1% 15,8
Cirkvi a náboženské spoločnosti 8,4% 3,1
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2,6% 2,8
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 426,0% 63,2
Výdavky na činnosť ministerstva -72,8% -46,6
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách n.a. n.a.
Slovenská akadémia vied 28,3% 18,5
Generálna prokuratúra SR 3,0% 1,8
Slovenská informačná služba 7,5% 3,3
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 76,0% 30,1
Kancelária Národnej rady SR 15,2% 6,3
Úrad vlády SR 165,9% 44,8
Správa štátnych hmotných rezerv SR 84,9% 23,9
Štatistický úrad SR 21,7% 6,4
Národný bezpečnostný úrad -3,1% -0,3
Najvyšší súd SR 6,7% 0,6
Najvyšší kontrolný úrad SR 14,3% 1,2
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR -0,9% -0,1
Úrad jadrového dozoru SR 6,7% 0,3
Kancelária prezidenta SR 2,0% 0,1
Ústavný súd SR 58,7% 1,7
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0% 0,0
Úrad pre verejné obstarávanie SR 10,8% 0,3
Protimonopolný úrad SR 0,3% 0,0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.