Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Medziročná zmena
Spolu 16 277,0 15,0%
Všeobecná pokladničná správa 3 704,8 97,2%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 144,3 13,3%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 957,3 -10,0%
Dotácia Sociálnej poisťovne n.a. n.a.
Rezerva vlády n.a. n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2 348,2 3,7%
Podpora základného výskumu 279,9 36,5%
Šport a kultúra 86,2 84,5%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 678,7 1,9%
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 491,1 0,2%
Vysokoškolské vzdelávanie 462,4 10,2%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 124,1 1,3%
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 125,8 -24,1%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 967,7 11,6%
Pomoc v hmotnej núdzi 287,6 20,9%
Prídavok na dieťa 321,7 3,2%
Rodičovský príspevok 271,8 24,1%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 245,4 -6,3%
Pomoc zdravotne postihnutým 214,8 12,2%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 73,0 1,2%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 210,3 26,5%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 135,5 3,2%
Vianočné príspevky dôchodcom 66,8 1,7%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb n.a. n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 439,5 14,2%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 282,7 15,2%
Úrady verejného zdravotníctva 26,3 -2,2%
Ministerstvo obrany SR 822,9 -11,7%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 435,6 1,5%
Prevádzka vojenských zariadení 286,3 -24,9%
Investície 5,8 -7,8%
Mierové misie v zahraničí 47,3 16,8%
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 425,0 17,4%
Budovanie a správa ciest 800,0 -6,0%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 604,3 18,6%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 18,1 -6,2%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. -29,1%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. -60,2%
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. -4,6%
Bonifikácia hypoték n.a. 8,0%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík n.a. -90,8%
Rozvoj cestovného ruchu n.a. -99,5%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 158,6 28,8%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 651,2 11,2%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 360,4 -0,8%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 35,5 -65,2%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 38,0 -8,7%
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo vnútra SR 838,6 1,6%
Polícia n.a. 1,5%
Hasiči n.a. -13,9%
Obvodné úrady štátnej správy n.a. 28,0%
Ochrana štátnej hranice n.a. n.a.
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené 494,4 n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 50,3 n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 54,9 n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie 48,5 n.a.
Bonifikácia hypoték 20,6 n.a.
Podpora regionálneho rozvoja 296,8 n.a.
Ministerstvo financií SR 491,3 5,6%
Výber daní a colná správa 189,7 0,0%
Výber daní 99,3 -0,8%
Colná správa 90,4 0,9%
Informatizácia spoločnosti 206,6 -87,8%
Riadenie systému verejných financií 91,6 -0,4%
Ministerstvo hospodárstva SR 319,2 -4,4%
Podporné programy a organizácie ministerstva 37,4 -8,3%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 42,9 18,4%
Rozvoj cestovného ruchu 1,9 63,2%
Podpora podnikania 0,0 n.a.
Národný jadrový fond 2,6 -86,0%
Podpora energetiky a inovácií n.a. 31,2%
Ministerstvo životného prostredia SR 329,6 -61,3%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 174,1 -84,2%
Protipovodňové opatrenia 0,3 340,7%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 35,9 -78,5%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 107,0 -34,7%
Ministerstvo spravodlivosti SR 270,0 7,8%
Súdnictvo 133,0 10,3%
Väzenstvo 128,5 5,0%
Ministerstvo kultúry SR 169,8 -3,3%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 108,3 0,1%
Dotácia RTVS 0,7 7,8%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 37,2 7,2%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 108,0 -10,5%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 14,8 20,6%
Výdavky na činnosť ministerstva 64,0 -47,5%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách n.a. n.a.
Slovenská akadémia vied 65,3 15,0%
Generálna prokuratúra SR 62,5 2,1%
Slovenská informačná služba 43,3 -3,2%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 39,6 13,8%
Kancelária Národnej rady SR 41,5 -17,4%
Úrad vlády SR 27,0 66,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 28,1 156,2%
Štatistický úrad SR 29,5 6,9%
Národný bezpečnostný úrad 8,8 -1,9%
Najvyšší súd SR 8,5 15,1%
Najvyšší kontrolný úrad SR 8,2 8,1%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 7,3 -3,9%
Úrad jadrového dozoru SR 4,5 1,1%
Kancelária prezidenta SR 4,0 14,2%
Ústavný súd SR 2,9 2,0%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,1 -1,2%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 2,9 -9,2%
Protimonopolný úrad SR 2,4 -58,1%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.