Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 15 337,0 2 824 6 618 15,0%
Všeobecná pokladničná správa 3 067,0 565 1 323 97,2%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 864,1 159 373 13,3%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 520,3 96 224 -10,0%
Dotácia Sociálnej poisťovne 1 441,7 265 622 n.a.
Rezerva vlády n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2 092,9 385 903 3,7%
Podpora základného výskumu 116,3 21 50 36,5%
Šport a kultúra 76,0 14 33 84,5%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 727,2 134 314 1,9%
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 506,0 93 218 0,2%
Vysokoškolské vzdelávanie 444,0 82 192 10,2%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 61,9 11 27 1,3%
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 82,7 15 36 -24,1%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 024,6 373 874 11,6%
Pomoc v hmotnej núdzi 300,9 55 130 20,9%
Prídavok na dieťa 319,1 59 138 3,2%
Rodičovský príspevok 334,5 62 144 24,1%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 221,1 41 95 -6,3%
Pomoc zdravotne postihnutým 207,1 38 89 12,2%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 73,7 14 32 1,2%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 235,9 43 102 26,5%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 137,4 25 59 3,2%
Vianočné príspevky dôchodcom 64,8 12 28 1,7%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 470,5 271 635 14,2%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 337,6 246 577 15,2%
Úrady verejného zdravotníctva 34,7 6 15 -2,2%
Ministerstvo obrany SR 853,3 157 368 -11,7%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 454,5 84 196 1,5%
Prevádzka vojenských zariadení 306,2 56 132 -24,9%
Investície 28,1 5 12 -7,8%
Mierové misie v zahraničí 47,3 9 20 16,8%
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 468,2 270 634 17,4%
Budovanie a správa ciest 678,4 125 293 -6,0%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 553,3 102 239 18,6%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 20,7 4 9 -6,2%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 40,4 7 17 -29,1%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 54,9 10 24 -60,2%
Štátna prémia na stavebné sporenie 41,6 8 18 -4,6%
Bonifikácia hypoték 23,5 4 10 8,0%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 13,7 3 6 -90,8%
Rozvoj cestovného ruchu 0,1 0 0 -99,5%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 337,1 246 577 28,8%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 489,3 90 211 11,2%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 361,3 67 156 -0,8%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 13,8 3 6 -65,2%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 41,0 8 18 -8,7%
Podpora regionálneho rozvoja 293,1 54 126 n.a.
Ministerstvo vnútra SR 1 030,4 190 445 1,6%
Polícia 685,3 126 296 1,5%
Hasiči 132,7 24 57 -13,9%
Obvodné úrady štátnej správy 68,9 13 30 28,0%
Ochrana štátnej hranice 46,5 9 20 n.a.
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené 0,0 0 0 n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 392,2 72 169 5,6%
Výber daní a colná správa 210,6 39 91 0,0%
Výber daní 114,3 21 49 -0,8%
Colná správa 96,3 18 42 0,9%
Informatizácia spoločnosti 2,8 1 1 -87,8%
Riadenie systému verejných financií 57,5 11 25 -0,4%
Ministerstvo hospodárstva SR 260,3 48 112 -4,4%
Podporné programy a organizácie ministerstva 37,3 7 16 -8,3%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 49,5 9 21 18,4%
Rozvoj cestovného ruchu 37,1 7 16 63,2%
Podpora podnikania 0,0     n.a.
Národný jadrový fond 10,8 2 5 -86,0%
Podpora energetiky a inovácií 55,6 10 24 31,2%
Ministerstvo životného prostredia SR 97,1 18 42 -61,3%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 21,7 4 9 -84,2%
Protipovodňové opatrenia 36,7 7 16 340,7%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 8,8 2 4 -78,5%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 27,2 5 12 -34,7%
Ministerstvo spravodlivosti SR 302,2 56 130 7,8%
Súdnictvo 155,6 29 67 10,3%
Väzenstvo 136,2 25 59 5,0%
Ministerstvo kultúry SR 189,9 35 82 -3,3%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 127,4 23 55 0,1%
Dotácia RTVS 16,5 3 7 7,8%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 40,3 7 17 7,2%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 110,8 20 48 -10,5%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 78,1 14 34 20,6%
Výdavky na činnosť ministerstva 17,4 3 8 -47,5%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách n.a. n.a. n.a. n.a.
Slovenská akadémia vied 83,8 15 36 15,0%
Generálna prokuratúra SR 64,4 12 28 2,1%
Slovenská informačná služba 46,6 9 20 -3,2%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 69,7 13 30 13,8%
Kancelária Národnej rady SR 47,7 9 21 -17,4%
Úrad vlády SR 71,8 13 31 66,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 52,0 10 22 156,2%
Štatistický úrad SR 36,0 7 16 6,9%
Národný bezpečnostný úrad 8,5 2 4 -1,9%
Najvyšší súd SR 9,1 2 4 15,1%
Najvyšší kontrolný úrad SR 9,4 2 4 8,1%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 7,2 1 3 -3,9%
Úrad jadrového dozoru SR 4,8 1 2 1,1%
Kancelária prezidenta SR 4,1 1 2 14,2%
Ústavný súd SR 4,5 1 2 2,0%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,1 1 1 -1,2%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 3,3 1 1 -9,2%
Protimonopolný úrad SR 2,4 0 1 -58,1%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.