Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Bežné výdavky 14 055,2 -5,1%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 1 980,0 3,7%
tovary a služby 2 289,0 -1,4%
bežné transfery 8 459,4 5,5%
Dotácie obciam a VÚC 1 063,6 5,6%
Sociálne dávky MPSVR 1 380,9 -0,5%
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 4 998,1 -18,1%
Do zahraničia 788,9 16,9%
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 326,7 0,6%
Kapitálové výdavky 2 946,3 -6,4%
Výdavky vlády spolu 17 001,5 -5,2%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.