Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Bežné výdavky -9,1% -1 283,3
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2,3% 45,4
tovary a služby -36,6% -708,7
bežné transfery -5,1% -463,5
Dotácie obciam a VÚC -23,6% -358,6
Sociálne dávky MPSVR -3,4% -47,5
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 13,7% 132,3
Do zahraničia -12,1% -80,4
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi -13,5% -156,5
Kapitálové výdavky -13,7% -396,4
Výdavky vlády spolu -9,9% -1 679,7

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.