Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur
Bežné výdavky 14 066,2
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 1 954,0
tovary a služby 1 934,9
bežné transfery 9 014,1
Dotácie obciam a VÚC 1 519,4
Sociálne dávky MPSVR 1 416,5
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 963,8
Do zahraničia 662,5
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 163,2
Kapitálové výdavky 2 891,6
Výdavky vlády spolu 16 957,8

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.