Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Bežné výdavky -6,3% -878,9
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 1,2% 24,0
tovary a služby -24,1% -420,4
bežné transfery -2,3% -202,3
Dotácie obciam a VÚC -13,9% -204,0
Sociálne dávky MPSVR 6,8% 86,0
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 12,5% 114,7
Do zahraničia -35,3% -283,7
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi -24,5% -280,2
Kapitálové výdavky -2,5% -61,1
Výdavky vlády spolu -5,8% -940,0

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.