Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Bežné výdavky 13 847,3 16,1%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 068,3 2,5%
tovary a služby 1 741,8 -11,2%
bežné transfery 8 892,9 26,3%
Dotácie obciam a VÚC 1 464,7 4,3%
Sociálne dávky MPSVR 1 273,0 12,9%
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 920,9 -4,8%
Do zahraničia 804,0 -15,0%
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 144,2 13,3%
Kapitálové výdavky 2 429,7 9,7%
Výdavky vlády spolu 16 277,0 15,0%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.